Adatkezelési Tájékoztató

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az Európai Unio 2016/679. számú parlamenti és tanácsi rendelet /általános –GDPR- adatvédelmi rendelet/, és a 2011. évi CXII. törvény /Info tv./ rendelkezéseinek megfelelően jár el az Ügyfelei személyes adatainak kezelése, tárolása és védelme során.


I. Adatkezelő személye, elérhetőségei:

Paradiso Tours Utazási Iroda Kft

Székhely: 3525 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. II. emelet 12.

Adószám: 25405543205

Cégjegyzékszám: 05-09-028358

Kapcsolattartó személy adatvédelmi ügyekben: Bartha Márta,

elérhetősége: tel.:+36-20-415-4594, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


II. Meghatározások:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


III. Alapelvek:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság: Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.


IV. Milyen adatokat gyűjtünk, milyen célból és azokat mennyi ideig kezeljük, tároljuk?

Az Ügyfél személyes, telefonon, vagy emailen keresztül történő érdeklődésekor

az Ügyfél hozzájárulásával nevét és telefonszámát rögzítjük, amely a beazonosításhoz és a későbbi kapcsolatfelvételhez, az ajánlat közléséhez szükséges.

Az adatkezelés az ajánlat közléséig, vagy az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Az Ügyféllel történő szerződéskötés esetén rögzítjük az Ügyfél nevét, születési helyét, idejét, amely a beazonosításához szükséges,
a későbbi kapcsolattartás céljából telefonszámát, email címét, lakcímét, amely az utazási szerződés ellenértékeként kiállított számla kiállításához szükséges, az Ügyféllel együtt utazók hasonló adatait, amely az utasok beazonosításához szükséges.
Családoknál történő elhelyezés esetén rögzítjük az étkezési igényeket, releváns egészségügyi adatokat. /Amennyiben az Ügyfél szükségesnek tartja./

Ezen adatok a szerződés teljesítéséhez, illetve a számla kiállításához szükségesek

Az adatok tárolása a szerződés megkötésétől számított 5 évig tart, amely az esetleges polgári jogi igények érvényesítésének elévülési idejével egyezik.

A számla kiállításához szükséges adatokat a számla kiállítása évének utolsó napjától számított 8 évig tároljuk, amely azadókötelezettség elévülésének idejével egyezik.

Hírlevélre történő feliratkozás esetén

az Ügyfél hozzájárulásával nevét és email címét rögzítjük, amely a beazonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges.

Az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig tart.


V. A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek.

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft elsősorban gyermekek csoportos utaztatásával foglalkozik, ezért kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adataik kezelése körében a megfelelő hozzájárulásnak. Minden olyan szerződéses jogviszonyban, amelyben az Utazási Iroda 16. éven aluli gyermek adatait kezeli, a személyes adataik kezeléséhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő hozzájárulása szükséges.


VI. Az Ügyfelek személyes adatainak továbbítása harmadik fél számára

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft teljeskörű szolgáltatást nyújt Ügyfeleinek az utazás megszervezésekor, melynek keretében autóbuszt, szállást, esetleges belépőjegyeket stb. foglal, továbbá igény szerint utasbiztosítás megkötését is vállalja.

Ezen tevékenységének ellátásához az utasok személyes adatait továbbítania kell az adott társaságok, intézmények felé, ahhoz, hogy az utazási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesíteni tudja. Az adott útra vonatkozó címzettek köre /amely intézményeknek, társaságoknak az utasok személyes adatait az Utazási Iroda továbbítja/ az utazási szerződés részét képezi.

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft tevékenysége profiljának megfelelően az Európai Unión kívüli harmadik országokba, illetve nemzetközi szervezetek irányába adatot nem továbbít.


VII. A www.paradisotours.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési információk

A Társaság a www.paradisotours.hu weblapja adatvédelmi, adatkezelési szempontból semleges.
Az oldal cookiekat /internetes süti/ nem kezel, vagyis az oldal látogatóinak tevékenységét nem rögzíti, nem követi nyomon.

A weblap üzemeltetése az Ügyfelek tájékoztatása, és reklám céljából történik, azonban marketing tevékenységet a Társaság a weboldalon keresztül, illetve annak felhasználásával nem folytat.


VIII. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél hozzáférési joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

A helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Paradiso Tours Utazási Iroda Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az Ügyfél ezen jogát az adatok szükségszerű tárolására vonatkozó szabályok tudomásul vétele mellett gyakorolhatja /IV. pont/.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Paradiso Tours Utazási Iroda Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Utazási Iroda.


IX. Panaszkezelés

Ha az Ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft javasolja, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek egyikén kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel.
Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Ügyfél nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; weboldal: www.naih.hu.

Jelen Tájékoztató nem azonos a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft adatkezelési szabályzatával, annak megismerésére az Utazási Iroda székhelyén, előzetes egyeztetést követően biztosít lehetőséget a Társaság.

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót, illetve az ennek alapjául szolgáló Szabályzatát bármikor módosítsa. A mindenkori Adatkezelési Tájékoztató az Utazási Iroda honlapján és a székhelyén érhető el az Ügyfelek számára.