Tájékoztatjuk a Kedves Látogatót, hogy a dőlt betűvel írott tartalom jelenleg módosítás alatt van

Általános szerződési feltételek a Paradiso Tours Utazási Iroda által szervezett autóbuszos utazásokra (2019/2020-s tanév)

Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az Utas/megrendelő vagy meghatalmazottja írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte, és valamennyi a megrendelésben szereplő Utas nevében elfogadta. 

Az előleget/teljes részvételi díjat megfizette.

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft (3525 Miskolc, Görgey Artúr u. 24. 2/12) 

Telefon: 46/504- 304; (+36) 20/415-4594; Fax.: 46/504-305; Ügyeleti mobil: (+36) 20/415-4594, Az utazási iroda képviselője: Bartha Márta (20) 415-4594

Adószám: 25405543-2-05; Cg: 05-09-028358 ; Engedélyszám: U-001686;  továbbiakban: Utazási Iroda a megrendelést elfogadta, visszaigazolta, s a jelentkezést nyilvántartásba vette. 

Jelen szerződés aláírásával az Utas/megrendelő vagy meghatalmazottja kijelenti, hogy az utazás részleteit megismerte, elfogadta. Az esetleges változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatja az Utast. 

A részvételi díj tartalmazza: az Utazási Iroda szervezési díját, a meghirdetett programajánlatban szereplő részszolgáltatások árát, és az Áfa-t. Nem tartalmazza: a fakultatív belépőjegyek, fakultatív útlemondási biztosítás (stornó) valamint a javasolt utasbiztosítás (BBP) költségét.

A szolgáltatás részvételi díjából jelentkezéskor előleget kell fizetni, melynek összege célországtól függően 10-20.000 Ft/fő. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni. Egyesült Királyságba történő utazás esetén 60 nappal indulás előtt kérjük a hátralékot befizetni.  A fizetési határidő be nem tartása esetén az Utazási Iroda jogosult a szerződést megszűntnek tekinteni, a férőhelyet más utasnak értékesíteni illetve a megrendelt szolgáltatást lemondani. 

Amennyiben az Utas utazása időtartama alatt előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, pl: fakultatív belépőjegy, annak költségét köteles a helyszínen az Utazási Iroda által biztosított Utaskísérő-idegenvezető részére megfizetni.

Az Utazási Iroda a részvételi díj befizetéséről az Utas részére számlát állít ki. Az ügyfél/megrendelő a többször módosított 2007. évi  CXXVII. tv.(Áfa törvény) 206 §-a alapján nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. 

a.) a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, (azaz UTASKÉNT ) veszem igénybe ( magánszemély )
b.) a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként
(azaz  UTASKÉNT ) veszem igénybe ,  (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)
c.) a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz NEM UTASKÉNT) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást +27 % Áfa terheli) 

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos belföldi vagy külföldi árváltozás: adó, illeték, díjszabási vagy hatósági ár, fuvardíj, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza, forint árfolyamának megváltozása miatt az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti.Az áremelésről az Utazási Iroda minden esetben írásban tájékoztatja az Utast, illetve annak meghatalmazott képviselőjét.
A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek mértének emelkedésével. Ha a részvételi díj emelése 8 %-ot meghaladja, a megrendelő a díj emeléséről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj teljes egészében részére visszajár.  A forintban megadott részvételi díjak 320-330 Euró, 350-400 GBP közötti árfolyamig érvényesek.

Az Utas köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám-és deviza szabályokat betartani, hagyományait tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából és megszegéséből eredő károk az Utast terhelik.Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmány (szükség esetén vízum) beszerzéséről az Utas egyénileg gondoskodik, melynek hiányából eredő kárért az Utazási iroda felelősséget nem vállal. 

Az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig befizetett összeg teljes visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat.
(A megrendelő írásbeli hozzájárulásával ez a határidő csökkenthető. )
Az autóbusszal tervezett utazásaink minimális létszáma: 50 fő.
Az Utazási Iroda elállása esetén az Utas jogai:
Igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli; ha alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet az Utasnak megtéríti.
Vagy kérheti a teljes részvételi díj visszafizetését valamint az utána járó jegybanki alapkamat időarányos részét.
Ha az Utazási Iroda az utazás időpontját, időtartamát, programmenetét a szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja, az Utas az erről szóló értesítés után 3 munkanapon belül a szerződéstől elállhat és a befizetett összeget az Utazási Iroda teljes mértékben visszafizeti.
 
Az Utazási Iroda időjárás, közlekedési viszonyok, nyitva tartások miatti programváltoztatás jogát fenntartja.
 
Az Utazási Iroda utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgári-és felelősségi szabályok (PTK 6. könyv) alkalmazása során vis major (háború és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrorizmus, sztrájk, járvány vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok) befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni; mivel ezek olyan oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős.  Az itt felsorolt okokból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik. Az Utazási Iroda lehetőségeihez mérten akkor is segítséget nyújt az Utasnak, ha annak vis major helyzetre, vagy az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatban nem levő személy magatartására visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.
 
Az Utazási Iroda elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazási szerződés megkötésekor előre nem látható emberi életet és egészséget illetve vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti. E körülményekért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat- a felmerült költségek levonása után- visszafizeti.


Ha az Utas az utazást az indulási időpont előtti 60. napon kívül mondja le, úgy az Utazási Iroda a befizetett előleget az Utas számára visszafizeti.
Ha a lemondás az utazás megkezdése előtti 60. napon belül történik, az Utasnak az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie (amennyiben a megrendelő részére elkészített ajánlat másképp nem rendelkezik):
60-36.         napon belül lemondás esetén a részvételi díj          30 %-a
35-21.         napon belül lemondás esetén a részvételi díj          50 %-a
20-14.         napon belül lemondás esetén a részvételi díj          70%-a
13-8.           napon belül lemondás esetén a részvételi díj          90 %-a
Ha a lemondás az utazás megkezdése előtt 7 napon belül történik, illetve az Utas az utazáson nem vesz részt, a részvételi díj 100 %-át fizeti bánatpénzként.
Az utazás során történő betegség vagy egyéb okból történő útmegszakítás illetve lemondás esetén a részvételi díj illetve annak hányadának visszafizetésére az Utazási Irodának nincs lehetősége.
Amennyiben az Utas betegség vagy baleset miatt nem tud elutazni, az Utazási Iroda javasolja a névmódosítást. /Az Utas a szerződést más személyre átruházhatja./
Amennyiben az Utast saját hibájából eredően az utazás megkezdését követően jogszabályok megszegése miatt az utazásból kizárják, a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Lemondás elfogadásához szükséges bejelentési email cím: paradisotoursutazasiiroda@gmail.com
A részvételi díj az útlemondási biztosítást (stornó) nem tartalmazza. Az Utas az előleg befizetésétől (20% önrész) számított 5 napon belül útlemondási biztosítást köthet, a részvételi díj 5 %-áért.
Erre a későbbiekben már nincs lehetőség.
Amennyiben a stornó biztosítást megkötött Utas az utazáson - előzmények nélkül hirtelen fellépő-betegség, közvetlen családtag betegsége; az Utas halála vagy annak közvetlen családjában előforduló halálesete miatt nem tud részt venni, s ezt hatósági, orvosi igazolással igazolja, úgy a Biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt, az annak elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezését követő 15 napon belül teljesíti.
Az Utas köteles haladéktalanul bejelentést tenni az utazás lemondásának okaként megjelölt biztosítási eseményről, a bekövetkezést követően az EUB -Assistance felé a szükséges adatok megadásával; valamint jeleznie az utazási szolgáltatás lemondását az Utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon.
Az Utas ebből fakadó költségeinek megtérítésére illetve kártérítésre kizárólag a Biztosítóval megkötött ilyen jellegű szerződés nyújt fedezetet.

 

Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (személyszállítási vállalkozó, szálláshely) útján teljesíti.
De mentesül a felelősség/ kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítható, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható volt. Az utazás során az Utas által 3. személynek/szolgáltatónak okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
Az Utazási Iroda haladéktalanul felbontja a szerződést az Utassal, ha az Utas nem tartja magát az utazási szerződésben foglaltakhoz illetve magatartásával-figyelmeztetés ellenére is- zavarja a program menetét vagy utastársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

 

Az Utas köteles haladéktalanul jelezni az utazással kapcsolatban észlelt szerződésszegést a kifogásra okot adó esemény helyszínén, az Utazási Iroda által biztosított Utaskísérő-idegenvezetőnek helyszíni orvoslás vagy jegyzőkönyvbevétel céljából.
Az utazását követő 7 napon belül jogvesztés terhe mellett az Utazási Iroda tudomására kell hoznia.
A hiányos vagy késedelmes előterjesztésből eredő kárért az Utas felelősséggel tartozik. Az Utazási Iroda a szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért felelősségét a részvételi díj kétszeresében maximalizálja.


Az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas saját elhatározásában vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.
 

Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik. 

A részvételi díj betegség, baleset, poggyász biztosítás árát nem tartalmazza; az Utasok az utazás megkezdése előtt BBP biztosítást köthetnek, a teljes részvételi díj (hátralék) befizetésével egyidejűleg.
A díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkori megállapodás.
A Paradiso Tours Utazási Iroda vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését az Európai Utazási Biztosító Zrt (1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötötte meg. Kötvény száma: 29678-KE-01/2020
Amennyiben az Utazási Iroda az Utasok hazaszállítására vagy az előleg illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Utas ezen biztosítóhoz fordulhat igényei érvényesítése végett.

Az Utazási Iroda felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 
Címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:589.; Miskolc Város Jegyzője (  3525 Miskolc, Városház tér 8.)

B-A-Z. Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (1124 Bp, Németvölgyi út 37-39.)
Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos perekben a felek alávetik magukat a Miskolci Járásbíróság (3542 Miskolc, Dózsa György út 4.) kizárólagos illetékességének.


Jelen szerződésekben nem rögzített kérdésekben a PTK utazási szerződésről szóló rendelkezései, a 472/2017 /XII.28/ Kormányrendelet és az utazási szerződésről szóló 213/1996 Kormányrendelet rendelkezési az irányadóak. 

Ezen utazási feltételek az Utazási Iroda által szervezett 2019.szeptember 02. utáni utazásokra érvényesek.
A jogszabály(ok) időközbeni változások miatt általános feltételeink is a jogszabály(ok)nak megfelelően módosulnak. 

Jelen utazási szerződésben foglaltakat magam és a velem együtt utazók nevében elfogadom és kötelező érvényűnek tekintem.
 

Miskolc, 2020. FEBRUÁR

 

----------------------------------                                                            ------------------------------
Paradiso Tours Utazási Iroda                                                        Megrendelő kézjegye
Bartha Márta                                                                                Név nyomtatott betűkkel:


A dokumentum letölthető innen: Utazási szerződés (ÁSZF)